Voorwaarden

1. Aanvaarding van onze voorwaarden

Behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van ons zal het feit dat de cliënt die ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn voor ons niet rechtsgeldig. De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren, leveringsnota's of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

2. Leveringstermijn

De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van indicatie opgegeven. Het feit dat deze termijn wordt overschreden, geeft, welke ook de oorzaak ervan zij, aan de koper geen enkel recht op annulering van de bestelling of verbreking van de overeenkomst, recht op schadevergoeding of betaling van een boete.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn geldig onder voorbehoud van tikfouten. Voor alle bestellingen worden de op de dag van de levering der goederen geldende prijzen berekend. Voor aangetekende, rembours- en expresszendingen worden extra kosten in rekening gebracht. Herstellingen en interventies dienen vergoed te worden tegen het gebruikelijk tarief.

4. Overmacht

De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerking- en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

5. Vervoer

Elk vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de koper. Zelfs indien de levering franco plaats van bestemming geschiedt, verbinden wij ons alleen tot de vergoeding van de vervoerskosten. Wij zullen trachten ons te houden aan de overeengekomen leveringstijden maar vertraging geeft de klant evenwel niet het recht de bestelling te annuleren of schadevergoeding te eisen.

6. Betaling

Onze facturen voor levering van goederen en diensten dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen. De koper zal zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijnen. Bij niet betaling op de vastgestelde datum, zijn wij gerechtigd interesten te vorderen a rato van 1% per maand te rekenen vanaf de vastgestelde datum. Bij gebreke van betaling binnen de maand na de vastgestelde datum, is de contractant tevens gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van Euro 50,00. De betaling houdt in dat de koper de levering als conform beschouwd. Een eventueel akkoord over een andere betalingswijze dan deze hierboven voorzien, o.a. per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mede en doet geen afbreuk aan de betalingen wat betreft de plaats van de betaling, de boete, en de bevoegdheid.

7. Terugzending of ruiling

De goederen mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden teruggezonden of geruild. Binnen de acht dagen nadat de toestemming is verkregen, dienen de goederen behoudens in het geval van beschadiging, in ongeschonden staat en in de originele onbeschadigde verpakking te worden teruggezonden.

8. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven, ongeacht of zij reeds zijn afgeleverd, ons eigendom tot volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgehad. Bij gebrek aan betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te komen ophalen. Voor de eigendomsovergang als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken. Behoudens anders sluitende overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte goederen totdat zij volledig betaald zijn met inbegrip van rente en kosten. De goederen, kunnen door de afnemer in het kader van zijn normale bedrijfsvoering worden doorverkocht of verbruikt, doch mogen niet in pand worden gegeven. Indien de prijs of de overeengekomen afbetalingen niet op de vervaldag vereffend zijn, dan hebben wij het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienaangaande kenbaar te maken en bij de afnemer nog aanwezige goederen op te eisen tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.

9. Risico-overgang

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 gaat het risico met betrekking tot de goederen over op het ogenblik van de verkoop.

10. Aansprakelijkheid i.v.m. goederen en diensten

Wij zullen de door ons verkochte goederen voor zover daarvoor geen hierna vermelde bijzondere regeling geldt, vervangen door goederen voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en / of formaten, indien de afnemer ons in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de goederen, binnen de geldende waarborg termijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden. Behoudens de verplichting tot vervanging of herstelling zoals hierboven omschreven, zijn wij tot geen enkele schadevergoeding gehouden. Wij aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid of de toepassing van een schadevergoeding wegens te late levering of te late uitvoering van diensten. Het betreden van onze gebouwen en terreinen gebeurt op eigen risico. Bijgevolg kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels of schade als gevolg van ongevallen die zich op onze terreinen of in onze gebouwen voordoen. Ook niet als die gevolgen pas later zichtbaar worden. Ons bedrijf kan ook niet aansprakelijk gesteld worden indien de verkochte goederen niet voldoen aan de eigenlijke doelstelling van de klant Bij de eventuele zelf - herstelling door een leek, of bij verkeerd gebruik van de goederen vervalt alle garantie. Toestellen die door verkeerd gebruik of door gebruik in een vochtige of stoffige omgeving defect geraken vallen niet onder garantie.

11. Wanprestatie

Uitvoering van de overeenkomst geschiedt pas na betaling van het vereist voorschot. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om reeds bij gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst betaling te vragen van het reeds uitgevoerde gedeelte, alsmede waarborg te eisen van goed nakomen der overeenkomst. Indien de afnemer deze voorwaarden niet nakomt, hebben wij het recht om, onverminderd onze overige rechten, het recht om de verdere uitvoering van de overeenkomst met onze afnemer op te schorten, hetzij de overeenkomsten met onze afnemer te beëindigen, en dit zonder ingebrekestelling en zonder beroep te doen op de Rechtbank. Geen enkele bestelling door ons ontvangen en aanvaard kan vernietigd worden tenzij met onze schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor bij annulering van een bestelling een forfaitaire schadevergoeding te vorderen ten belopen van 20% der betrokken som en eventueel meer de bijkomende schade indien er reeds een begin van voorbereiding of uitvoering der overeenkomst gedaan werd, hetzij indien de schade aantoonbaar nog groter is.

12. Huur van de goederen

Bij de huur van goederen wordt er steeds een contract opgemaakt met begin- en einddatum en de huurprijs. De goederen moeten altijd in hun oorspronkelijke staat teruggeleverd worden. Defecten die ontstaan tijdens de huurperiode en die niet het gevolg zijn van fabricage fouten worden op de huurder verhaald. De goederen bestemd voor huur moeten in de zaak afgehaald worden en op de einddatum voor 14:30 uur teruggebracht worden. Eventuele verzendingskosten vallen te laste van de huurder. Lampen en batterijen zijn altijd te koste van de huurder.

13. Garanties

Garantie zijn altijd conform de fabrieksgarantie en afhankelijk van de verschillende fabrikanten. Teruggebrachte defecte apparatuur onder garantie zullen door ons in een redelijke naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerking- en productiemogelijkheden uitgevoerd worden. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: faling leverancier, staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden. Wij aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid of de toepassing van een schadevergoeding wegens te late levering of te late uitvoering van diensten.

14. Geschillen

Bij geschil is uitsluitend de Rechtbank van Almelo bevoegd.

15. Afbeeldingen

Afbeeldingen en foto's op deze website zijn niet bindend, het product dat u bestelt kan hiervan enigszins afwijken.